բագին

 • 1 ԲԱԳԻՆ — (գնի, կամ գնոյ, գնաւ, կամ գնեաւ: կամ գնով. գնաց, կամ գնեաց, կամ գնից, նեօք.) NBH 1 400 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c, 14c գ. βωμός ara, altare եբր. պամա. յորմէ՝ Բամա (գաբաւոնի). βαμά (լծ. հյ. բեմ.)… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 2 Hamazkayin — Logo Hamazkayin (Armenian: Համազգային), short for Hamazkayin Armenian Educational and Cultural Society, is a major cultural organization of the Armenian Diaspora, with a presence in every significant Armenian community worldwide. In addition to… …

  Wikipedia

 • 3 ԱՆԽՈՒԶ — (ի, ից.) NBH 1 0163 Chronological Sequence: 6c, 8c, 12c, 13c, 14c ա. որ եւ ԱՆԽՈՅԶ. Երբեմն որպէս անխուզելի. անհետազօտելի. անբաւ. ἁνήνυτος infinitus *Ընկէց ʼի ծով՝ յապականութիւն գործոցն, եւ յանխուզ խորս անդնդոց. Փիլ. այլաբ.: Կամ որ խոյզ եւ խնդիր… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 4 ԱՆՀՈԳԻ — ( ) NBH 1 0188 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 12c, 14c ա. Որ չունիցի հոգի էական, եւ հոգի բանական, կամ ոգի զօրութեան, կամ զհոգի շնորհաց. ... *Զի թէ մարդ բան ունի եւ հոգի, Աստուած անբան եւ անհոգի զիա՞րդ իցէ. Ոսկիփոր.: *Ոչ անհոգի եւ անբան …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 5 ԱՆՁԻՐ — ( ) NBH 1 0191 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c ա. ἁχάριστος ingratus Որ փոխան ձրից չառնէ ինչ հատուցումն գո՛նէ շնորհակալութեամբ. անճանաչօղ ձրից. ապաշնորհ. ապերախտ. ... *Ամենայն բարեօք լցեալք ʼի նմանէ՝ անձիրք առ տուիչն… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 6 ԱՐՁԱՆ — (ի աց.) NBH 1 0366 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 8c, 10c, 11c, 12c գ. στήλη cippus, columna Կոթող. որձաքար կանգուն. կամ բարձր անկեալ տախտակ կամ սիւն քարեղէն հանդերձ յիշատակագրութեամբ. մանաւանդ տապանաքար ուղղորդ՝… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 7 ԲԱՐՁՐԱԳԱՀ — ( ) NBH 1 463 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 10c, 13c ա. Ոյր բարձր է գահ. գահերէց. նախապատիւ. *Քննեցաւ (սոդոմ) ʼի բարձրագահ տեառնէնʼʼ. այսինքն ʼի բարձրելոյն. Ագաթ.: *Բարձրագահ օրհնաբան էիցն խմբակցութեանց. Նար. մծբ.:… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 8 ԲԱՐՁՐԱՒԱՆԴԱԿ — (ի, աց.) NBH 1 466 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 8c, 10c, 12c ա. գրի եւ ԲԱՐՁՐԱՎԱՆԴԱԿ, ԲԱՐՁԱՒԱՆԴԱԿ, եւ կամ ԲԱՐՁՈՒԱՆԴԱԿ. սեռ. բարձու աւանդակի, կամ բարձուանդակի. (ʼի բարձր, եւ անդր. լծ. եւ լտ. անդէ. իտ. աւանդի. յառաջ. թ …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 9 ԶՈՀԱՐԱՆ — (ի, աց.) NBH 1 0741 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 5c, 6c, 12c գ. θσιαστήριον thysiasterium; altare, in quo sacrificatur Զոհանոց. սեղան. եւ Բագին. ... *Պատրաստեցին զզոհարանն ըստ կազմութեան իւրում. ՟Բ. Եզր. ՟Գ. 3: *Ուղղեցին …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 10 ԹՈՒՆԱՒՈՐՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 1 0822 Chronological Sequence: Unknown date, 12c գ. Թունաւորն գոլ. թունելն, եւ իլն. *Գազանական յափշտակութեամբ եւ թունաւորութեամբ. Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Ը: *Հարկեցաւ ʼի բարկացողութիւնն, որ է ʼի նմա թունաւորութեան կուռք (կամ բագին). Վրք. հց. ՟Բ …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 11 ՀՈՒՐԲԱԿ — ( ) NBH 2 0125 Chronological Sequence: 10c Իբւ Հուր բագնի, կամ բագին հրոյ. որպէս յատուկ անուն ատրուշանի. *Հուրբակ անուանեալն բագնաւ. Անան. եկեղ …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 12 ՄԱՐՄԱՐԵԱՅ — ( ) NBH 2 0226 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 13c ա. Նոյն ձայն է եւ յայլ լեզուս. μαρμάρινος marmoreus. որ եւ ՄԱՐՄԱՐԻՈՆԵԱՅ. ՄԱՐՄԱՐԵՂԷՆ. Կճեայ. մէրմէրէ. ... *Սրունք նորա սիւնք մարմարեայ (կամ կճեայք). Երգ. ՟Ե. 15: *Հայեա՛ց… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 13 ՄԵՀԵԱՆ — (հենի, ից կամ աց.) NBH 2 0245 Chronological Sequence: Early classical գ. τέμενος, εἱδωλεῖον, ἰερόν , νάος delubrum, fanum, templum idolorum եւն. (գրի եւ Մեհենք. մեհենաց.) լծ. թ. մէքէան, միւքէան, խանէ. Տուն կռոց. տաճար հեթանոսաց. տեղի՝ դից… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 14 ՆՈՒԱՍՏԱՑՈՒՑԱՆԵՄ — (ցուցի.) NBH 2 0450 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 8c ն. ταπεινόω, ὐφίημι humilio, submitto, demitto, dejicio. Խոնարհեցուցանել. ցածուցանել. ʼի վայր իջուցանել. ընդ վայր հարկանել. զընկենուլ. *Նուաստացոյց զինքն մինչեւ ʼի ծառայի կերպարանս …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 15 ՉԱՐԱԿԱՄ — (ի, աց.) NBH 2 0566 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 6c, 12c, 13c ա. ըստ յն. պէսպէս. κακός malus κοινοῦν, ἁγνώμων եւն. Որոյ կամքն է չար. որ կամի այլում զչար. չարասէր. չարագործ. անզգամ. չարկամ, սիրտը գէշ. *Զհակառակութիւնս… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 16 ՍԵՂԱՆ — (ոյ, ոց, ʼի սեղանի.) NBH 2 0705 Chronological Sequence: Unknown date, Early classical, 10c, 12c գ. պ. շիլան. եբր. զօլխան. τράπεζα mensa. իտ. tavola եւ refectorium, refettorio. Կազմած յորոյ վերայ դնին կերակուրք վասն բազմելոցն շուրջ զնովաւ. ...… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 17 ՎԵՐԱԳԻՐ — (գրոյ կամ գրի.) NBH 2 0803 Chronological Sequence: Unknown date, 5c, 9c, 11c, 12c, 13c, 14c գ. ἑπιγραφή inscriptio, titulus. Վերնագիր, եւ մակագիր. արձանագիր. *Ըստ վերագրին (սաղմոսի). Բրս. սղ.: *Բագին էր նոցա, որում էր վերագիր բանի նախաշաւիղ՝… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

 • 18 ՏՆԱԿՑՈՒԹԻՒՆ — ( ) NBH 2 0883 Chronological Sequence: Early classical, 6c, 12c գ. συνοίκησις cohabitatio, contubernium. Տնակիցն գոլ. բնակակցութիւն. ընտանութիւն. կենակցութիւն. լծակցութիւն. *Ոչ ունի դառնութիւն տնակցութիւն նորա. Իմ. ՟Ը. 16: *Վասն զի տաճար չեւ եւս… …

  հայերեն բառարան (Armenian dictionary)

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.