Radical 9

人-seal.svg

Le radical 9 qui signifie homme est un des 214 radicaux de Kangxi.

Prononciation

Pinyin : rén / danliren 單立人
Zhuyin : ㄖㄣˊ
Hiragana : ひと hito
Kanji: 人屋根 hitoyane / 亻偏 ninben
Hangeul: 사람
Sino-coréen: 인 in

Caractères avec le radical 9

nombre de traits caractères
Sans trait supplémentaire
1 trait supplémentaire 亼 亽 亾 亿
2 traits supplémentaires 什 仁 仂 仃 仄 仅 仆 仇 仈 仉 今 介 仌 仍 从 仏 仐 仑 仒 仓
3 traits supplémentaires 仔 仕 他 仗 付 仙 仚 仛 仜 仝 仞 仟 仠 仡 仢 代 令 以 仦 仧 仨 仩 仪 仫 们 仭
4 traits supplémentaires 仮 仯 仰 仱 仲 仳 仴 仵 件 价 仸 仹 仺 任 仼 份 仾 仿 伀 企 伂 伃 伄 伅 伆 伇 伈 伉 伊 伋 伌 伍 伎 伏 伐 休 伒 伓 伔 伕 伖 众 优 伙 会 伛 伜 伝 伞 伟 传 伡 伢 伣 伤 伥 伦 伧 伨 伩 伪 伫 伬
5 traits supplémentaires 伭 伮 伯 估 伱 伲 伳 伴 伵 伶 伷 伸 伹 伺 伻 似 伽 伾 伿 佀 佁 佂 佃 佄 佅 但 佇 佈 佉 佊 佋 佌 位 低 住 佐 佑 佒 体 佔 何 佖 佗 佘 余 佚 佛 作 佝 佞 佟 你 佡 佢 佣 佤 佥 佦 佧 佨
6 traits supplémentaires 佩 佪 佫 佬 佭 佮 佯 佰 佱 佲 佳 佴 併 佶 佷 佸 佹 佺 佻 佼 佽 佾 使 侀 侁 侂 侃 侄 侅 來 侇 侈 侉 侊 例 侌 侍 侎 侏 侐 侑 侒 侓 侔 侕 侖 侗 侘 侙 侚 供 侜 依 侞 侟 侠 価 侢 侣 侤 侥 侦 侧 侨 侩 侪 侫 侬 侭 来
7 traits supplémentaires 侮 侯 侰 侱 侲 侳 侴 侵 侶 侷 侸 侹 侺 侻 侼 侽 侾 便 俀 俁 係 促 俄 俅 俆 俇 俈 俉 俊 俋 俌 俍 俎 俏 俐 俑 俒 俓 俔 俕 俖 俗 俘 俙 俚 俛 俜 保 俞 俟 俠 信 俢 俣 俤 俥 俦 俧 俨 俩 俪 俫 俬 俭
8 traits supplémentaires 修 俯 俰 俱 俲 俳 俴 俵 俶 俷 俸 俹 俺 俻 俼 俽 俾 俿 倀 倁 倂 倃 倄 倅 倆 倇 倈 倉 倊 個 倌 倍 倎 倏 們 倒 倓 倔 倕 倖 倗 倘 候 倚 倛 倜 倝 倞 借 倠 倡 倢 倣 値 倥 倦 倧 倨 倩 倪 倫 倬 倮 倯 倰 倱 倲 倳 倴 倵 倶 倷 倸 倹 债 倽 倾 倿
9 traits supplémentaires 倻 值 偀 偁 偂 偃 偄 偅 偆 假 偈 偉 偊 偋 偌 偍 偎 偏 偐 偑 偒 偓 偔 偕 偖 偗 偘 偙 做 偛 停 偝 偞 偟 偠 偡 偢 偣 偤 健 偦 偧 偨 偩 偪 偫 偬 偭 偮 偯 偰 偱 偲 偳 側 偵 偶 偷 偸 偹 偺 偻 偼 偽 偾 偿
10 traits supplémentaires 傀 傁 傂 傃 傄 傅 傆 傇 傈 傉 傊 傋 傌 傍 傎 傏 傐 傑 傒 傓 傔 傕 傖 傗 備 傚 傛 傜 傝 傞 傟 傠 傡 傢 傣 傤 傥 傦 傧 储 傩
11 traits supplémentaires 傪 傫 催 傭 傮 傯 傰 傱 傲 傳 傴 債 傶 傷 傸 傹 傺 傻 傼 傽 傾 傿 僀 僁 僂 僃 僄 僅 僆 僇 僈 僉 僊 僋 僌 働
12 traits supplémentaires 僎 像 僐 僑 僒 僓 僔 僕 僖 僗 僘 僙 僚 僛 僜 僝 僞 僟 僠 僡 僢 僣 僤 僥 僦 僧 僨 僩 僪 僫 僬 僭 僮 僯 僰 僱 僲 僳 僴
13 traits supplémentaires 僵 僶 僷 僸 價 僺 僻 僼 僽 僾 僿 儀 儁 儂 儃 儅 儆 儇 儈 儉 儊 儋 儌 儍 儎 儏 儰
14 traits supplémentaires 儐 儑 儒 儓 儔 儕 儖 儗 儘 儙 儚 儛 儜 儝 儞 儫
15 traits supplémentaires 償 儠 儡 儢 儣 儤 儥 儦 儧 儨 儩 優 儬
16 traits supplémentaires 儭 儮 儯 儱 儲
17 traits supplémentaires 儳 儴 儵
18 traits supplémentaires
19 traits supplémentaires 儷 儸 儹 儺
20 traits supplémentaires 儻 儼
21 traits supplémentaires
22 traits supplémentaires

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Radical 9 de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

 • radical — radical, ale, aux [ radikal, o ] adj. et n. • fin XVe; bas lat. radicalis, de radix « racine » I ♦ Adj. 1 ♦ Qui tient à l essence, au principe (d une chose, d un être). ⇒ foncier, fondamental; absolu. « L instinct le plus radical dans l homme, le …   Encyclopédie Universelle

 • radical — radical, ale (ra di kal, ka l ) adj. 1°   Terme de botanique. Qui appartient à la racine, qui part de la racine. Pédoncules radicaux.    Feuilles radicales, celles qui naissent si près de la racine, qu elles semblent en sortir et non de la tige.… …   Dictionnaire de la Langue Française d'Émile Littré

 • Radical — Rad i*cal (r[a^]d [i^]*kal), a. [F., fr. L. radicalis having roots, fr. radix, icis, a root. See {Radix}.] 1. Of or pertaining to the root; proceeding directly from the root. [1913 Webster] 2. Hence: Of or pertaining to the root or origin;… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Radical — (from Latin radicis , genitive of radix root ) can refer to many different things and concepts.Mathematics*The symbol √ used to indicate the square root or nth root *Radical of an algebraic group, a concept in algebraic group theory *Radical of… …   Wikipedia

 • radical — RADICÁL, Ă, radicali, e, adj., s.m. I. adj. 1. De bază, fundamental, esenţial. ♦ (Adverbial) Din temelie, cu desăvârşire, complet. ♦ (Despre tratamente, leacuri) Care vindecă în întregime, complet. 2. Care preconizează reforme adânci, acţiuni… …   Dicționar Român

 • Radical — Saltar a navegación, búsqueda El término radical viene del latín radix ( raíz ), significa así de raíz o de base, refiriéndose sobre todo a un punto de vista profundo, sustancial, más aún si es aplicado a alguna convicción, práctica, análisis o… …   Wikipedia Español

 • Radical — Rad i*cal (r[a^]d [i^]*kal), n. 1. (Philol.) (a) A primitive word; a radix, root, or simple, underived, uncompounded word; an etymon. (b) A primitive letter; a letter that belongs to the radix. [1913 Webster] The words we at present make use of,… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • radical — adjetivo 1. De la raíz: El morfema radical de amar es am . 2. (antepuesto / pospuesto) Que se produce de manera total, sin ninguna limitación: cambio radical. Las radicales reformas emprendidas por el Ayuntamiento han levantado protestas. Se ha… …   Diccionario Salamanca de la Lengua Española

 • radical — [rad′i kəl] adj. [ME < LL radicalis < L radix (gen. radicis), ROOT1] 1. a) of or from the root or roots; going to the foundation or source of something; fundamental; basic [a radical principle] b) extreme; thorough [a radical change in one… …   English World dictionary

 • radical — (Del lat. radix, īcis, raíz). 1. adj. Perteneciente o relativo a la raíz. 2. Fundamental, de raíz. 3. Partidario de reformas extremas, especialmente en sentido democrático. U. t. c. s.) 4. Extremoso, tajante, intransigente. 5. Bot. Dicho de… …   Diccionario de la lengua española

 • Radical 2 — meaning vertical stroke is one of six of the 214 Kangxi radicals that are composed of only one stroke.In the Kangxi Dictionary there are only 21 characters (out of 40 000) to be found under this radical.Radical 1 (橫 héng) is one of the Eight… …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.