Liste Des Subdivisions Administratives Du Sichuan

Liste des subdivisions administratives du Sichuan

Le Sichuan

La structure administrative du Sichuan, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants :

La table ci-dessous donne uniquement la liste des subdivisions de niveau préfecture et de niveau district.

Niveau préfecture Niveau district
Nom Chinois (simplifié) Pinyin
Ville de Chengdu
成都市
Chéngdū Shì
District de Qingyang 青羊区 Qīngyáng Qū
District de Jinjiang 锦江区 Jǐnjiāng Qū
District de Jinniu 金牛区 Jīnniú Qū
District de Wuhou 武侯区 Wǔhóu Qū
District de Chenghua 成华区 Chénghuá Qū
District de Longquanyi 龙泉驿区 Lóngquányì Qū
District de Qingbaijiang 青白江区 Qīngbáijiāng Qū
District de Xindu 新都区 Xīndū Qū
District de Wenjiang 温江区 Wēnjiāng Qū
Ville de Dujiangyan 都江堰市 Dūjiāngyàn Shì
Ville de Pengzhou 彭州市 Péngzhōu Shì
Ville de Qionglai 邛崃市 Qiónglái Shì
Ville de Chongzhou 崇州市 Chóngzhōu Shì
Xian de Jintang 金堂县 Jīntáng Xiàn
Xian de Shuangliu 双流县 Shuāngliú Xiàn
Xian de Pi 郫县 Pí Xiàn
Xian de Dayi 大邑县 Dàyì Xiàn
Xian de Pujiang 蒲江县 Pújiāng Xiàn
Xian de Xinjin 新津县 Xīnjīn Xiàn
Ville de Guangyuan
广元市
Guǎngyuán Shì
District de Shizhong 市中区 Shìzhōng Qū
District de Yuanba 元坝区 Yuánbà Qū
District de Chaotian 朝天区 Cháotiān Qū
Xian de Wangcang 旺苍县 Wàngcāng Xiàn
Xian de Qingchuan 青川县 Qīngchuān Xiàn
Xian de Jiange 剑阁县 Jiàngé Xiàn
Xian de Cangxi 苍溪县 Cāngxī Xiàn
Ville de Mianyang
绵阳市
Míanyáng Shì
District de Fucheng 涪城区 Fúchéng Qū
District de Youxian 游仙区 Yóuxiān Qū
Ville de Jiangyou 江油市 Jiāngyóu Shì
Xian de Santai 三台县 Sāntái Xiàn
Xian de Yanting 盐亭县 Yántíng Xiàn
Xian d'An 安县 Ān Xiàn
Xian de Zitong 梓潼县 Zǐtóng Xiàn
Xian de Pingwu 平武县 Píngwǔ Xiàn
Xian autonome qiang
de Beichuan
北川羌族自治县 Běichuān qiāngzú Zìzhìxiàn
Ville de Deyang
德阳市
Déyáng Shì
District de Jingyang 旌阳区 Jīngyáng Qū
Ville de Shifang 什邡市 Shífāng Shì
Ville de Guanghan 广汉市 Guǎnghàn Shì
Ville de Mianzhu 绵竹市 Miánzhú Shì
Xian de Luojiang 罗江县 Luójiāng Xiàn
Xian de Zhongjiang 中江县 Zhōngjiāng Xiàn
Ville de Nanchong
南充市
Nánchōng Shì
District de Shunqing 顺庆区 Shùnqìng Qū
District de Gaoping 高坪区 Gāopíng Qū
District de Jialing 嘉陵区 Jiālíng Qū
Ville de Langzhong 阆中市 Lángzhōng Shì
Xian de Nanbu 南部县 Nánbù Xiàn
Xian de Xichong 西充县 Xīchōng Xiàn
Xian de Yingshan 营山县 Yíngshān Xiàn
Xian de Yilong 仪陇县 Yílǒng Xiàn
Xian de Peng'an 蓬安县 Péng'ān Xiàn
Ville de Guang'an
广安市
Guǎng'ān Shì
District de Guang'an 广安区 Guǎng'ān Qū
Ville de Huaying 华蓥市 Huāyíng Shì
Xian de Yuechi 岳池县 Yuèchí Xiàn
Xian de Wusheng 武胜县 Wǔshēng Xiàn
Xian de Linshui 邻水县 Línshuǐ Xiàn
Ville de Suining
遂宁市
Sùiníng Shì
District de Chuanshan 船山区 Chuánshān Qū
District d'Anju 安居区 Ānjū Qū
Xian de Pengxi 蓬溪县 Péngxī Xiàn
Xian de Shehong 射洪县 Shèhóng Xiàn
Xian de Daying 大英县 Dàyīng Xiàn
Ville de Neijiang
内江市
Nèijiāng Shì
District de Shizhong 市中区 Shìzhōng Qū
District de Dongxing 东兴区 Dōngxīng Qū
Xian de Weiyuan 威远县 Wēiyuǎn Xiàn
Xian de Zizhong 资中县 Zīzhōng Xiàn
Xian de Longchang 隆昌县 Lóngchāng Xiàn
Ville de Leshan
乐山市
Lèshān Shì
District de Shizhong 市中区 Shìzhōng Qū
District de Shawan 沙湾区 Shāwān Qū
District de Wutongqiao 五通桥区 Wǔtōngqiáo Qū
District de Jinkouhe 金口河区 Jīnkǒuhé Qū
Ville d'Emeishan 峨眉山市 Éméishān Shì
Xian de Qianwei 犍为县 Qiánwéi Xiàn
Xian de Jingyan 井研县 Jǐngyán Xiàn
Xian de Jiajiang 夹江县 Jiājiāng Xiàn
Xian de Muchuan 沐川县 Mùchuān Xiàn
Xian autonome yi
d'Ebian
峨边彝族自治县 Ébiān yízú Zìzhìxiàn
Xian autonome yi
de Mabian
马边彝族自治县 Mǎbiān yízú Zìzhìxiàn
Ville de Zigong
自贡市
Zìgòng Shì
District de Ziliujing 自流井区 Zìliújǐng Qū
District de Da'an 大安区 Dà'ān Qū
District de Gongjing 贡井区 Gòngjǐng Qū
District de Yantan 沿滩区 Yántān Qū
Xian de Rong 荣县 Róng Xiàn
Xian de Fushun 富顺县 Fùshùn Xiàn
Ville de Luzhou
泸州市
Lúzhōu Shì
District de Jiangyang 江阳区 Jiāngyáng Qū
District de Naxi 纳溪区 Nàxī Qū
District de Longmatan 龙马潭区 Lóngmǎtán Qū
Xian de Lu 泸县 Lú Xiàn
Xian de Hejiang 合江县 Héjiāng Xiàn
Xian de Xuyong 叙永县 Xùyǒng Xiàn
Xian de Gulin 古蔺县 Gǔlìn Xiàn
Ville de Yibin
宜宾市
Yíbīn Shì
District de Cuiping 翠屏区 Cuìpíng Qū
Xian de Yibin 宜宾县 Yíbīn Xiàn
Xian de Nanxi 南溪县 Nánxī Xiàn
Xian de Jiang'an 江安县 Jiāng'ān Xiàn
Xian de Changning 长宁县 Chángníng Xiàn
Xian de Gao 高县 Gāo Xiàn
Xian de Junlian 筠连县 Jūnlián Xiàn
Xian de Gong 珙县 Gǒng Xiàn
Xian de Xingwen 兴文县 Xīngwén Xiàn
Xian de Pingshan 屏山县 Píngshān Xiàn
Ville de Panzhihua
攀枝花市
Pānzhīhuā Shì
District est 东区 Dōng Qū
District ouest 西区 Xī Qū
District de Renhe 仁和区 Rénhé Qū
Xian de Miyi 米易县 Mǐyì Xiàn
Xian de Yanbian 盐边县 Yánbiān Xiàn
Ville de Bazhong
巴中市
Bāzhōng Shì
District de Bazhou 巴州区 Bāzhōu Qū
Xian de Tongjiang 通江县 Tōngjiāng Xiàn
Xian de Nanjiang 南江县 Nánjiāng Xiàn
Xian de Pingchang 平昌县 Píngchāng Xiàn
Ville de Dazhou
达州市
Dázhōu Shì
District de Tonghuan 通川区 Tōnghuān Qū
Ville de Wanyuan 万源市 Wànyuán Shì
Xian de Da 达县 Dá Xiàn
Xian de Xuanhan 宣汉县 Xuānhàn Xiàn
Xian de Kaijiang 开江县 Kāijiāng Xiàn
Xian de Dazhu 大竹县 Dàzhú Xiàn
Xian de Qu 渠县 Qú Xiàn
Ville de Ziyang
资阳市
Zīyáng Shì
District de Yanjiang 雁江区 Yànjiāng Qū
Ville de Jianyang 简阳市 Jiǎnyáng Shì
Xian de Lezhi 乐至县 Lèzhì Xiàn
Xian d'Anyue 安岳县 Ānyuè Xiàn
Ville de Meishan
眉山市
Méishān Shì
District de Dongpo 东坡区 Dōngpō Qū
Xian de Renshou 仁寿县 Rénshòu Xiàn
Xian de Pengshan 彭山县 Péngshān Xiàn
Xian de Hongya 洪雅县 Hóngyǎ Xiàn
Xian de Danleng 丹棱县 Dānléng Xiàn
Xian de Qingshen 青神县 Qīngshén Xiàn
Ville de Ya'an
雅安市
Yǎ'ān Shì
District de Yucheng 雨城区 Yǔchéng Qū
Xian de Mingshan 名山县 Míngshān Xiàn
Xian de Yingjing 荥经县 Yíngjīng Xiàn
Xian de Hanyuan 汉源县 Hànyuán Xiàn
Xian de Shimian 石棉县 Shímián Xiàn
Xian de Tianquan 天全县 Tiānquán Xiàn
Xian de Lushan 芦山县 Lúshān Xiàn
Xian de Baoxing 宝兴县 Bǎoxīng Xiàn
Préfecture autonome tibétaine
et qiang d'Aba

阿坝藏族羌族自治州
Ābà zàngzú
qiāngzú Zìzhìzhōu
Xian de Barkam 马尔康县 Mǎ'ěrkāng Xiàn
Xian de Wenchuan 汶川县 Wènchuān Xiàn
Xian de Li 理县 Lǐ Xiàn
Xian de Mao 茂县 Mào Xiàn
Xian de Songpan 松潘县 Sōngpān Xiàn
Xian de Jiuzhaigou 九寨沟县 Jiǔzhàigōu Xiàn
Xian de Jinchuan 金川县 Jīnchuān Xiàn
Xian de Xiaojin 小金县 Xiǎojīn Xiàn
Xian de Heishui 黑水县 Hēishuǐ Xiàn
Xian de Zamtang 壤塘县 Rǎngtáng Xiàn
Xian d'Aba 阿坝县 Ābà Xiàn
Xian de Zoigê 若尔盖县 Ruò'ěrgài Xiàn
Xian de Hongyuan 红原县 Hóngyuán Xiàn
Préfecture autonome tibétaine
de Garzê

甘孜藏族自治州
Gānzī zàngzú
Zìzhìzhōu
Xian de Kangding 康定县 Kāngdìng Xiàn
Xian de Luding 泸定县 Lúdìng Xiàn
Xian de Danba 丹巴县 Dānbā Xiàn
Xian de Jiulong 九龙县 Jiǔlóng Xiàn
Xian de Yajiang 雅江县 Yǎjiāng Xiàn
Xian de Dawu 道孚县 Dàofú Xiàn
Xian de Luhuo 炉霍县 Lúhuò Xiàn
Xian de Garzê 甘孜县 Gānzī Xiàn
Xian de Xinlong 新龙县 Xīnlóng Xiàn
Xian de Dêgê 德格县 Dégé Xiàn
Xian de Baiyü 白玉县 Báiyù Xiàn
Xian de Sêrxü 石渠县 Shíqú Xiàn
Xian de Sêrtar 色达县 Sèdá Xiàn
Xian de Litang 理塘县 Lǐtáng Xiàn
Xian de Batang 巴塘县 Bātáng Xiàn
Xian de Xiangcheng 乡城县 Xiāngchéng Xiàn
Xian de Daocheng 稻城县 Dàochéng Xiàn
Xian de Dêrong 得荣县 Déróng Xiàn
Préfecture autonome yi
de Liangshan

凉山彝族自治州
Liángshān yízú
Zìzhìzhōu
Ville de Xichang 西昌市 Xīchāng Shì
Xian de Yanyuan 盐源县 Yányuán Xiàn
Xian de Dechang 德昌县 Déchāng Xiàn
Xian de Huili 会理县 Huìlǐ Xiàn
Xian de Huidong 会东县 Huìdōng Xiàn
Xian de Ningnan 宁南县 Níngnán Xiàn
Xian de Puge 普格县 Pǔgé Xiàn
Xian de Butuo 布拖县 Bùtuō Xiàn
Xian de Jinyang 金阳县 Jīnyáng Xiàn
Xian de Zhaojue 昭觉县 Zhāojué Xiàn
Xian de Xide 喜德县 Xǐdé Xiàn
Xian de Mianning 冕宁县 Miǎnníng Xiàn
Xian de Yuexi 越西县 Yuèxī Xiàn
Xian de Ganluo 甘洛县 Gānluò Xiàn
Xian de Meigu 美姑县 Měigū Xiàn
Xian de Leibo 雷波县 Léibō Xiàn
Xian autonome tibétain
de Muli
木里藏族自治县 Mùlǐ zàngzú Zìzhìxiàn

Lien externe

 • Portail du monde chinois Portail du monde chinois
 • Portail du Tibet Portail du Tibet

Wikimedia Foundation. 2010.

Contenu soumis à la licence CC-BY-SA. Source : Article Liste Des Subdivisions Administratives Du Sichuan de Wikipédia en français (auteurs)

Regardez d'autres dictionnaires:

 • Liste des subdivisions administratives du Sichuan — Le Sichuan La structure administrative du Sichuan, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 21 subdivisions de niveau préfecture 18 villes préfectures 3 préfectures autonomes 181 subdivisions… …   Wikipédia en Français

 • Liste des divisions administratives du Sichuan — Liste des subdivisions administratives du Sichuan Le Sichuan La structure administrative du Sichuan, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 21 subdivisions de niveau préfecture 18 villes… …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives De Hainan — Hainan La structure administrative de Hainan, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 2 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes deux des villes préfectures …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives De L'Anhui — L Anhui La structure administrative de l Anhui, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 17 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes des villes préfectures …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives Du Fujian — Le Fujian La structure administrative du Fujian, province de la République populaire de Chine (RPC), est constituée des trois niveaux suivants : 9 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes des villes préfectures …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives Du Guangxi — Le Guangxi La structure administrative du Guangxi, région autonome de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 14 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes des villes préfectures 109 subdivisions… …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives Du Hebei — Le Hebei La structure administrative du Hebei, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 11 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes des villes préfectures 172 subdivisions de niveau… …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives Du Henan — Le Henan La structure administrative du Henan, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 17 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes des villes préfectures 159 subdivisions de niveau… …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives Du Jiangsu — Le Jiangsu La structure administrative du Jiangsu, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 13 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes des villes préfectures 106 subdivisions de… …   Wikipédia en Français

 • Liste Des Subdivisions Administratives Du Jiangxi — Le Jiangxi La structure administrative du Jiangxi, province de la République populaire de Chine, est constituée des trois niveaux suivants : 11 subdivisions de niveau préfecture ce sont toutes des villes préfectures 99 subdivisions de niveau …   Wikipédia en Français


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.